Vadim Zeland - Transsurfing
Džim Stoval
Tarot za početnike
Pisma čitalaca
Reklame i sponzori
Naručivanje i veleprodaja
Impresum & Kontakt


-         Sva pitanja u vezi naših usluga, kao i za eventualne nepravilnosti, komentare, sugestije i pohvale uputite na sledecu adresu: 
          
           skandro.book@gmail.com

-         Prava na tekstove i slike ove prezentacije kao i srpskog izdanja knjige pripadju izdavaču. Korišćenje je moguće isključivo uz pismenu saglasnost istog.

-         Ograđujemo se od sadržaja tudjih linkova, jer odgovornost za njih snose isključivo njihovi vlasnici.

Pismena dokumenta slati na:

           Skandro-Book
           Daničareva 42
           11 000 Beograd
           Srbija